Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

Naast het feit dat het hebben van een ontruimingsplan een verplichting is, is het van grote waarde dat uw werknemers weten wat zij moeten doen bij een ontruiming, een ongeluk, of een incident met een gevaarlijke stof. Eenduidige communicatie over hoe te handelen is essentieel. Het ontruimings- of bedrijfsnoodplan biedt een handvat. Hierin worden de beschikbare voorzieningen zoals brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen, E.H.B.O.-voorzieningen en plattegronden met vluchtroutes en verzamelplaatsen beschreven. Ook taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie staan hierin vermeld.

Een ontruimingsplan moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in de NTA 8112 "Leidraad voor een ontruimingsplan". Het is niet verplicht deze leidraad te hanteren. Onze praktijk wijst uit dat hiermee wel de toetsing van het ontruimingsplan eenvoudig gedaan kan worden (door het bevoegd gezag).

Plattegronden dienen ook aan specifieke eisen te voldoen. Deze staan in de norm NEN 1414.

Wilt u meer weten over het opstellen van een bedrijfsnood- of ontruimingsplan? Neem dan met ons contact.