De week van de RI&E – Extra aandacht voor gezonde werknemers!

De week van de RI&E – Extra aandacht voor gezonde werknemers!

21 tot en met 25 september 2020 is het de week van de RI&E, waar arbeidsveiligheid, preventie en gezondheid veel aandacht krijgen. Maar eigenlijk zou er elke dag aandacht moeten zijn voor deze belangrijke onderwerpen. Wat is de RI&E ook alweer en waarom is het voor ondernemers belangrijk om er kennis van te nemen?

De week van de RI&E – Extra aandacht voor gezonde werknemers!

De RI&E

De Arbowet stelt het uitvoeren van de RI&E, een Risico- Inventarisatie en Evaluatie, verplicht. Het is bedoeld om ondernemers een preventief beleid te laten voeren over een gezonde en veilige werkplek. Deze verplichtstelling is wat ons betreft slechts een zakelijke reden. Veel belangrijker is dat goed werkgeverschap betekent dat u er alles aan doet dat werknemers niet ziek worden of vanwege grote risico’s buiten het arbeidsproces belanden. Het mes snijdt altijd op een positieve manier aan twee kanten; werknemer en werkgever hebben er baat bij.

Een bredere kijk op gezondheid

Ons advies is om juist nu met een bredere kijk naar de gezondheid van werknemers te kijken. Dat vraagt om enige uitleg. Oorspronkelijk gaat het bij het uitvoeren van de RI&E om zaken als het arbobeleid, ergonomisch ingerichte werkplekken, een bedrijfshulpverleningsplan of een ontruimingsplan en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast om de veiligheid te garanderen van medewerkers die een groter risico lopen, bijvoorbeeld omdat zij in een fabriek met gevaarlijke stoffen of op een bouwplaats met zware materialen en machines werken.

Een bredere kijk is anno 2020 nodig, omdat de gezondheidsrisico’s van medewerkers naar huis zijn verplaatst. Deze gezondheidsrisico’s zoals stress, eenzaamheid of verlies van de controle hebben dus een hoog welzijnscomponent. In de week van de RI&E vragen we hier extra aandacht voor, zoals we ook eerder gedaan hebben in deze blog. Het gaat immers bij gezondheid niet alleen meer om botbreuken, maar ook om mogelijke mentale problemen die wat minder snel zichtbaar zijn.

Hoe stelt u een goede RI&E op?

Het opstellen van een goede RI&E is voor de meeste ondernemers geen dagelijks werk en sterk afhankelijk van de branche waarin u werkt. Een gladde vloer in een restaurantkeuken kent bijvoorbeeld een ander risicogehalte dan een glad dek van een ponton op het water van een overslagbedrijf. Ook is datgene wat vrijblijvend of wenselijk is versus datgene wat verplicht is binnen de wetgeving niet voor iedere ondernemer even duidelijk. Hoe u dan toch zorgt voor gezonde medewerkers en de meerwaarde van de RI&E ervaart?

Door u te laten begeleiden!

Ons dagelijkse werk is het om RI&E’s op te stellen inclusief een duidelijk plan van aanpak. Daarbij kijken we onder andere naar de arbeidsomstandigheden door werkplekonderzoek en het doen van risicoanalyses. Werkdruk- en werkbelevingonderzoeken zijn daar tegenwoordig meer en meer belangrijke componenten van.