De rol van de bedrijfsarts neemt toe

Onlangs, 24 januari 2017, heeft de Eerste Kamer haar goedkeur gegeven over een uitgebreide rol van de bedrijfsarts.

De goedgekeurde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is voortgekomen uit het SER advies van 2014. Centraal staat de arbeidsgerelateerde zorg. Onder arbeidsgerelateerde zorg valt bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg. Bedrijfsgezondheidszorg, als onderdeel van de arbodienstverlening. Dat is: preventie, signaleren beroepsziekten, verzuimbegeleiding en re-integratie naast curatieve zorg door de huisarts en specialist. Door de volgende wijzigingen verwacht de wetgever een betere zorg voor werkenden te realiseren:

versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
De preventiemedewerker levert in beginsel bijstand aan de werkgever bij alle taken ter uitvoering van de ArboWet. De betrokkenheid bij de keuze en de positie van de preventiemedewerker is vergroot door het toewijzen van instemmingsrecht van de OR.

verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
De werkgever laat zich ondersteunen bij verzuimaanpak. Door het benoemen van de rol van de bedrijfsarts is het voor iedereen helder: de bedrijfsarts adviseert, de werkgever stelt met de werknemer indien nodig een plan van aanpak op voor re-integratie en voert voortgangsgesprekken met de zieke werknemer. Hiermee wordt de onafhankelijkheid meer benadrukt.

doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts;
De mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren is nu bij wet voor alle werknemers vastgesteld. Dit maakt mogelijk de arts te consulteren voordat klachten leiden tot verzuim. Afstemming met de wergever is hierin van belang.

ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
4 wijzigingen maken dit mogelijk. 1) De verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om iedere werkplek te bezoeken, 2) de verplichting van de bedrijfsarts de mogelijkheid van een second opinion te bieden, 3) de verplichting van de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben en 4) het recht van de bedrijfsarts om met het medezeggenschapsorgaan overleg te voeren.

het basiscontract arbodienstverlening;
In het basiscontract dat een werkgever met arbodienstverleners heeft kunnen aanvullende taken worden opgenomen.

meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen, en
Toezicht door I-SZW wordt geïntensiveerd op de volgende terreinen: 1) uitvoeren RI&E, 2) organisatie van deskundige dienstverlening en 3) de preventiemedewerker.

toezicht.