Preventiemedewerker en zijn taken

De laatste aanvulling in de arbeidsomstandighedenwet heeft meerdere handvatten geboden om de rol van de preventiemedewerker beter binnen een bedrijf vorm te geven. De volgende drie formele taken zijn opgenomen in artikel 13 van deze wet:

  1. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.
  2. het adviseren aan, onderscheidenlijk nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken van één van deze instellingen met de belanghebbende werknemers. Deze advisering c.q. samenwerking heeft betrekking op reeds genomen, dan wel nog te nemen maatregelen;
  3. het uitvoeren, dan wel meewerken aan de uitvoering van de hiervoor genoemde maatregelen (onder 'b').

Daarnaast kan, in vergelijking met de rol van een arbo-coördinator of kam-coördinator, nog een aantal andere taken toebedeeld worden. Hierdoor ontstaat mogelijk een betere invulling van de rol en de functie. Tot deze taken kunnen bijvoorbeeld de volgende gerekend worden:

  • contactpersoon tussen het bedrijf en de mogelijk andere ingehuurde deskundigen (via een arbodienst, ander bedrijf of los contact);
  • coördinator bij het tot stand komen van een plan van aanpak;
  • het bewaken van de voortgang van het plan van aanpak en het nemen van maatregelen als de voortgang stagneert;
  • incidentenmanagement en de eventuele onderzoeken uitvoeren en/of begeleiden;
  • leveren van bijdrage aan voorlichting en onderricht;
  • fungeren als vraagbaak voor collega's op het gebied van arbeidsomstandigheden;
  • aanspreekpunt voor externe contacten, bijvoorbeeld de Inspectie-SZW.

De laatste aanvulling in de wet betreft het adviseren van het het samenwerken met de bedrijfsarts. En de aanstelling, de rol en de positie van de preventiemedewerker dient via een instemmingsprocedure via de OR of personeelsvertegenwoordiging te gaan.

De werkgever mag dit ook allemaal zelf doen. Daarbij geldt een grens van maximaal 25 werknemers in dienst.