Omgevingswet 2023

Omgevingswet: inwerkingtreding wederom uitgesteld

Toch niet haalbaar, de datum van 1 januari 2023. Dan maar weer doorschuiven naar 1 juli 2023. Een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet vergt meer tijd om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Het kan alleen maar beter worden, lijkt het.

De Omgevingswet voorziet in regels en handvatten bij bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de energievoorzieningen en het beheren van de natuur en economische bedrijvigheid. De uitdaging is om de schaarse ruimte goed in te richten. Hiervoor is meer regie en meer samenhang nodig. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Zorgvuldigheid staat centraal bij de invoering. Hiermee wordt voorkomen dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden.

De nieuwe wetgeving gaat gepaard met een nieuw digitaal systeem, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De complexiteit van dit systeem vergt dat het op een handzame wijze aan de markt wordt aangeboden. In aanloop naar de inwerkingstredingsdatum wordt het DSO grondig getoetst. De komende maanden lijken nu voldoende te zijn om dit mogelijk te maken.

Waar ging het ook alweer over?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 juli 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.

bron: www.rijksoverheid.nl