Stoffen en hun risico’s

Veiligheidsinformatiebladen van producten of stoffen (chemicaliën) geven een schat aan informatie. Niet alleen voor de gebruiker, maar ook over de wijze van opslag, het transport en de schadelijkheid voor mens en natuur tijdens het gebruik en op langere termijn.

De keuze om een product te gebruiken wordt niet alleen door het doel, de kwaliteit of de effectiviteit van het product bepaald. Andere aspecten spelen meer en meer een rol, bijvoorbeeld “de risico’s tijdens het gebruik”, “de risico’s op langere termijn”, of “de risico’s tijdens de opslag en bij incidenten”. In veel gevallen kan en moet de bedrijfsvoering daarop worden aangepast of dient er op zoek te gaan naar alternatieve producten. Een veiligheidsinformatieblad ook wel ‘Safety Data Sheet (SDS)‘ biedt veel informatie om een juiste keuze te kunnen maken.

Een veiligheidsinformatieblad, qua format en informatie, dient aan specifieke eisen te voldoen; hiervoor zijn regels voor opgesteld. Hoe actueler een veiligheidsblad deste ‘betrouwbaarder’ deze is; de meeste recente kennis over het product is daarin opgenomen.

Hoe komt een bedrijf tot een volledig inzicht in een de aandachtspunten, risico’s van de producten (chemicaliën) die worden gebruikt? Dit verloopt via de volgende vier stappen:

  1. inventarisatie van de aanwezige stoffen  en hun eigenschappen vaststellen, in het bijzonder de kankerverwekkende, reprotoxische en/of mutagene eigenschappen – verzamelen van actuele veiligheidsinformatiebladen;
  2. vaststellen van de blootstellingsniveaus door te meten of te schatten en te toetsen aan de geldende grenswaarden;
  3. vaststellen of en welke (beschermende) maatregelen nodig zijn;
  4. als laatste medewerkers en/of gebruikers informeren over de risico’s en de nodige beschermende maatregelen.

Het traject begint eerst met een gedegen inventarisatie. Heeft u hierover vragen en hulp bij nodig laatste het ons weten. Wij staan voor u klaar.