Wijzigingen arbo-wet per 1 juli 2017

De nieuwe Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017. In de nieuwe Arbowet is meer aandacht voor preventie en hebben de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak.

In de nieuwe Arbowet hebben werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo hebben werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Behalve dat elke medewerker direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Ook hebben medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode.